Certyfikaty

Ciągły proces doskonalenia działalności HOFFMANN SILO LOGISTIC poświadczają spełnione przez nas normy i uzyskane certyfikaty. System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015. Zintegrowany z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP i standardem paszowym GMP+ B.4.1.

SQAS

System Badania i Oceny Bezpieczeństwa i Jakości, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i ochrona środowiska naturalnego podczas produkcji, magazynowania i transportu produktów branży chemicznej.

HACCP

Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli, jest systemową procedurą identyfikacji i szacowania zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Jest to również podejście mające na celu określenie metod ograniczania lub eliminacji tych zagrożeń.

GMP+ B4

Dobre Praktyki Wytwarzania, jest standardem przeznaczonym dla bezpieczeństwa wytwarzania, magazynowania i transportu pasz dla zwierząt.

ISO 9001:2015

Systemy Zarządzania Jakością, jest międzynarodową normą, określającą wymagania jakie musi spełniać firma by osiągnąć jak najwyższe standardy pracy w oparciu o PDCA.

ISO 14001

Systemy Zarządzania Jakością, jest normą zarządzania środowiskowego, opartego na cyklu Deminga (PDCA), którego główną troską jest poszanowanie i ochrona środowiska naturalnego.

OCS

Operation Clean Sweep, to program mający na celu poprawę świadomości, promowanie najlepszych praktyk oraz dostarczanie wskazówek i narzędzi, niezbędnych do zapobieganiu dostawaniu się pelletu do środowiska naturalnego.

CSR

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, to odpowiedzialność przedsiębiorstwa za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie w kluczowych obszarach, takich jak: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.